Solpaneler till villa

Vi vill göra det enkelt för dig att välja rätt solpaneler & växelriktare som går att lita på.

Hur går det till?

Offertförslag

Våra solcellskonsulter hjälper er att beräkna och designa solcellssystemet efter ert behov – därefter får ni en offert.

Accept

Vi föranmäler till er elnätägare och planerar montage. När anmälan är godkänd bokar vi en tid som passar dig.

Installation

Installation av solpanelerna sker normalt 6-8 veckor efter accept. Därefter kopplas anläggningen till fastighetens elcentral.

Få betalt för din el

Er nätleverantör monterar en ny elmätare och ni kan nu få betalt för er överskottsel. 

$
$
$
N

Hur går det till?

Offertförslag

Våra solcellskonsulter hjälper er att beräkna och designa solcellssystemet efter ert behov – därefter får ni en offert.

"

Accept

Vi föranmäler till er elnätägare och planerar montage. Normalt en arbetsdag vid villainstallation.

"

Installation

Installation av solpanelerna sker normalt 6-8 veckor efter accept. Därefter kopplas anläggningen till fastighetens elcentral.

"

Få betalt för din el

Er nätleverantör monterar en ny elmätare och ni kan nu få betalt för er överskottsel. 

N

Hur går det till?

Offertförslag

Våra solcellskonsulter hjälper er att beräkna och designa solcellssystemet efter ert behov – därefter får ni en offert.

$

Accept

Vi föranmäler till er elnätägare och planerar montage. Normalt en arbetsdag vid villainstallation.

$

Installation

Installation av solpanelerna sker normalt 6-8 veckor efter accept. Därefter kopplas anläggningen till fastighetens elcentral.

$

Få betalt för din el

Er nätleverantör monterar en ny elmätare och ni kan nu få betalt för er överskottsel. 

N

Grönt skatteavdrag för din investering

Funderar du på att investera i solceller, batterier eller laddbox? Som privatperson kan du använda det gröna teknikavdraget på dina investeringar för att betala mindre i första hand. Just nu har bidraget ökat till 20 % skattereduktion för arbete och material kostnad och 50 % reduktion för batteri- och laddinstallationer. Vi sköter handläggningen och du kan få avdraget direkt på fakturan. Om du har några frågor om detta eller andra frågor som rör dina framtida investeringar är du välkommen att chatta med oss ​​på Solaron.

solceller skatteavdrag 20%
växelriktare solceller

Växelriktare

Elen som produceras av solceller är likspänning. För att få 220/400 volt växelspänning används man därför en växelriktare som omvandlar liksspänning till växelspänning. Växelriktaren som man kopplar in i huset måste fungera med elnätet utanför huset. Växelriktare för nätinmatning är speciellt byggda för att producera egen el som matas ut på nätet och samtidigt kunna köpa el som vanligt via nätet när solen inte ger tillräckligt mycket energi. Växelriktaren måste också omedelbart koppla ifrån nätet om det skulle bli ett spänningsavbrot.

Frågor & svar

Solpaneler eller solceller?

När vi pratar om solenergi använder vi ibland termerna solpanel och solcell tillsammans. Strängt taget är den korrekta termen för en modul på ett tak en solpanel. Själva solpanelen består av många solceller kopplade till solpanelen. Idag mäter de flesta solpaneler runt 1,0 * 1,75 m och väger mindre än 20 kg. De består vanligtvis av 60 kiselsolceller kopplade i serie, mäter 15*15cm, med en glasskiva fram och en plastfilm bak. Se diagrammet till höger för en typisk struktur. Det finns även paneler med 72 enheter, vanligtvis något högre, cirka 2 meter. På senare år har det även kommit en ny teknik som kallas ”Half Cut”, det vill säga de delar upp cellerna i dubbla tal och kopplar ihop panelen på mitten, vilket dels minskar skuggningseffekten och dels minskar risken för att cellerna skadas av överström.

Glaspanelerna är dimensionerade för att klara vind, snölaster och hagel. Runt panelen finns en aluminiumram som används för att fästa panelen på monteringsramen. Paneler producerar vanligtvis effekter vid 300-450 W fullt solljus (1000 W/m²) och runt 30-50 V. Det finns också kraftfullare paneler, men de är oftast större också. I Skåne kan en sådan panel (300w) antas ha en årlig effekt på 300 kWh under optimala förhållanden (rätvinklig lutning och ingen skuggning).
Solpanelerna är seriekopplade med varandra i en eller flera strängar. Du får vanligtvis mellan 500 – 1000 V DC. Det är denna spänning som dras in i växelriktaren, som omvandlar DC-spänningen till den AC-spänning vi använder i våra hem. Det finns två vanliga olika material: monokristallint (monokristallint) kisel eller polykristallint (polykristallint) kisel.

Förr var mono oftast bättre och dyrare, men så är det inte alltid idag. Den största skillnaden idag är mest estetik, polykristallin är oftast billigare. Polykristallin är vanligtvis blå, medan monokristallin vanligtvis är helt svart eller svart, med en vit kant runt varje cell.

Vad krävs för att man ska kunna installera solceller?

Det går att montera solceller på de flesta takbeläggningar. Vi installerar dock inte solceller på eternittak. I övrigt gäller följande för att vi ska installera en solcellsanläggning:

 • Huset som panelerna ska monteras måste vara anslutet till elnätet och ha en elcentral
 • Huset har en huvudsäkring på minst 16 A
 • Takytan ska helst vara riktad mot syd, sydväst eller sydost
 • Takytan är till största delen fri från skugga

Hur mycket producerar solceller i Sverige?

Som jämförelsetal brukar man ange hur många kWh som produceras per installerad kW under ett år. En tumregel som baseras på värden från redan installerade solcellsanläggningar är att man kan i Skåne räkna med 1 000 kWh/kW och år, mätt efter växelriktaren, om det är ett fast monterat system som är hyggligt placerat.

Det är många faktorer som påverkar det årliga utbytet:

 • Solinstrålningen. Varierar ±10% mellan olika år enligt SMHI:s mätningar i Sverige.
 • Panelernas verkningsgrad minskar med ökande temperatur. Ett normalt värde för kiselbaserade paneler är -0,4%/°C. Panelernas märkeffekt är angiven vid en solcellstemperatur på 25°C.  Man ska se till att ha en luftspalt under modulen när man monterar dem på ett tak för att förbättra värmebortförseln från modulen.
 • Skuggning från omgivning (hus, träd, flaggstänger, takkupor, skorstenar eller andra installationer på taket).
 • Solpanelernass lutning.
 • Solpanelernas orientering. Söder är bäst. väst eller ost ger  något lägre årlig produktion men är fortfarande ett bra alternativ.
 • Snötäckning. Kan sänka årsutbytet några procent, beror på var man bor i landet men är generellt inget problem alls i Skåne.
 • Växelriktarens verkningsgrad.
 • Förluster i kablar. Bör vara mindre än 1%. Dimensionering och längd påverkar dessa förluster.
 • Nedsmutsning av modulerna på grund av pollen, luftföroreningar, löv, algbildning, fågelspillning etc. Detta har ytterst liten effekt i Sverige. Regn och snösmältning ger självrengöring om man har över cirka 10 graders lutning.
 • Degradering av modulerna är liten och de utlovade garantierna antas enligt internationella studier bli betydligt lägre än de utlovade garantierna på effektminskning.

Så fungerar solceller

Solpaneler består av solceller som monterats på större plattor, vilka fästs på ditt tak.

 1. När solstrålar träffar solcellerna uppstår elektrisk spänning och det bildas ström i form av likström.
 2. Växelriktaren omvandlar likströmmen till växelström.
 3. Växelströmmen skickas till husets elcentral.
 4. Från elcentralen går strömmen till dina eluttag och kan användas i hushållet.
 5. Har du ett batteri ser växelriktaren till att batteriet laddas när solen skiner och att det laddas ur under natten, så att du kan använda din egenproducerade, fossilfria solel även då.
 6. Den el som du inte använder går via elmätaren automatiskt ut på elnätet. Genom att skaffa ett elhandelsavtal så får du betalt för din överskottsel.
 7. Husets elmätare mäter hur mycket el du köper och säljer. Köp till en smartmeter för att kunna se din elförsäljning och elförbrukning i mobilen.
 8. Din växelriktare är uppkopplad till internet så att du kan följa din elproduktion i en app. Med en smartmeter så ser du även din elförsäljning och elförbrukning.

Vad behöver jag anmäla innan jag installerar solceller?

Du behöver inte anmäla någonting. Vi hjälper dig med både för- och färdiganmälan till nätbolaget i samband med din installation.

Det enda du behöver göra är att – innan du beställer – kontakta ditt elnätsbolag för att stämma av att din elcentral uppfyller kraven för solceller och att elnätet du är anslutet till kan hantera att du börjar producera solenergi.

När din solcellsanläggning är igång kontaktar du valfritt elhandelsbolag och skaffar ett elhandelsavtal så att du får betalt för den överskottsel som dina solceller matar ut på nätet.

Behöver jag bygglov för att installera solceller?

Solcellsanläggningar kräver i normala fall inte bygglov. För byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, eller som är av riksintresse för totalförsvaret, kan det dock behövas. Fråga din kommun om du är osäker.

Hur länge håller solceller?

Nästan alla solpaneler, utöver den vanliga garantin mot tillverkningsfel, kommer med en effektgaranti, som vanligtvis utlovar minst 80 % avkastning efter 25 år, vilket borde vara ganska unikt för elektriska produkter. När vi gör lönsamhetsberäkningar brukar vi anta 30 års livslängd för solpaneler. Man kan anta att växelriktarna har en liknande livslängd, även om garantin vanligtvis är mycket kortare.

Vad är en växelriktare?

Växelriktaren utför uppgiften att hacka och omvandla den relativt höga DC-spänningen från solpanelen till samma spänning och frekvens som strömkällan. Innan strömmen matas in i strömförsörjningen, filtreras den för att minimera övertoner, vilket resulterar i den renaste möjliga sinusformade vågformen. De vanligaste transformatorlösa växelriktarna vi levererar idag är mycket effektiva. Effektivitet är viktigt eftersom några procents minskning av effektiviteten kan kosta tusentals dollar efter några år. Internet anslutning Valet av inverter är också viktigt eftersom alla märken har olika sätt att presentera information på internet och appar. Anslut via Wi-Fi eller fast internet (RJ45). Skuggning och val av växelriktare. I allmänhet är valet av växelriktare mycket viktigt, så vi erbjuder CE-märkning och välkända varumärken.